تشک سالویا

تشــک سالویا

thin

انواع تشک فنر منفصل(پاکتی)

تشک سالویا

ثمره تلاش چندین ساله ما در بکارگیری مدیریت علمی ، سیستمی یکپارچه و همه جانبه میباشد که رسیدن ما را به اهداف و استراتژی هایی که در سیستم مدیریت استراتژیک تدوین نموده ایم ، تضمین مینماید .ما بر این باوریم که این امر با یک تیم مشارکتی بزرگ ، اعم از نمایندگان ، پرسنل گروه صنعتی تشک سالویا و مشتریان میسر میگردد ،اما ما همچنان بزرگترین رجحان خود را در باروری و پویایی خانواده بزرگ سالویا میدانیم.

  • آخرین مطالب
آخرین مطالب
کسانی که در قسمت انتهایی کمر خود درد احساس میکنند بهتر است از تشک های نیمه سفت استفاده کنند.چرا که
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ویژگی های خاصی را برای یک تشک استاندارد در نظر نگرفته است. یک تشک استاندارد
راحتی : یک تشک خوب تکیه گاه مناسبی برای بدن (از سر تا پا) است و حالت ستون فقرات را