تشک سالویا

ثمره تلاش چندین ساله ما در بکارگیری مدیریت علمی ، سیستمی یکپارچه و همه جانبه میباشد که رسیدن ما را به اهداف و استراتژی هایی که در سیستم مدیریت استراتژیک تدوین نموده ایم ، تضمین مینماید .ما بر این باوریم که این امر با یک تیم مشارکتی بزرگ ، اعم از نمایندگان ، پرسنل گروه صنعتی تشک سالویا و مشتریان میسر میگردد ،اما ما همچنان بزرگترین رجحان خود را در باروری و پویایی خانواده بزرگ سالویا میدانیم